Kos Kinderfysiotherapie hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy protocol staat alle informatie over hoe er wordt omgegaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Kos Kinderfysiotherapie houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Kos Kinderfysiotherapie ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van dit Privacy protocol, of in algemenere zin, vragen heeft hierover neem dan contact met mij op.

Verwerking van persoonsgegevens van patiënten

Persoonsgegevens van patiënten worden door Kos Kinderfysiotherapie verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Patiëntgegevens vastleggen t.b.v. behandelproces;
 • Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
 • De behandelovereenkomst;
 • Voor de bovenstaande doelstelling kan Klop Fysiotherapie de volgende persoonsgegevens van u vragen: Voornaam;Tussenvoegsel;Achternaam;Geslacht;Telefoonnummer;E- ailadres;Geboortedatum;Gezondheidsgegevens;Verzekeringsgegevens;BSN;
 • Verder is het nodig dat ivm de vergewisplicht ik uw id-bewijs mag bekijken. Dit zodat ik vast kan stellen dat ik de juiste persoon voor me heb. Het nummer hiervan slaan we niet op.

Uw persoonsgegevens worden door Kos Kinderysiotherapie opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst. Wij hanteren 15 jaar bewaartermijn conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Verwerking van persoonsgegevens van Zorgverleners

Persoonsgegevens van zorgverleners worden door Kos Kinderfysiotherapie verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): Uitwisselen van patiëntgegevens t.b.v. de behandeling. Grondslag voor deze persoonsgegevens is verwijzing.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Kos Kinderfysiotherapie de volgende persoonsgegevens van u vragen: Naam; Adres; Postcode; Woonplaats; E-mailadres; Telefoonnummer; AGB.

Uw persoonsgegevens worden door Kos Kinderfysiotherapie opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst van de patiënt. Voorts hanteren wij 15 jaar bewaartermijn conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Verwerking van persoonsgegevens van geïnteresseerde

Persoonsgegevens van geïnteresseerde worden door Kos Kinderfysiotherapie verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.
 • Grondslag voor deze persoonsgegevens is mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via social media.
 • Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Kos Kinderfysiotherapie de volgende persoonsgegevens van u vragen: Naam; Adres; Postcode; Woonplaats; Telefoonnummer; E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Kos Kinderfysiotherapie opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de periode dat men gezien wordt als een geïnteresseerde.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan mij geeft kan ik aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maak ik gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de digitale dossiervoering (EPD);
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van de uitvraag van patiënttevredenheidsonderzoeken;
 • Het uitwisselen van medische gegevens met andere zorgverleners;
 • Het verwerken van declaraties of banktransacties;

Ik geef nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maak ik hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zal ik de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kan ik persoonsgegevens delen met derden indien u hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Ik verstrek geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Ik verwerk enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Kos Kinderfysiotherapie bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Er zijn passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo zijn bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen; Alle personen die namens Kos Kinderfysiotherapie van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. Ik hanteer een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al mijn systemen; Ik pseudonimiseer en zorg voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is; Ik maak back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten; Ik test en evalueer regelmatig alle maatregelen;

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.

Voor een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering vraag ik u een email te sturen naar het  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vraag ik u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Klop Fysiotherapie zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. U kunt mij ook bereiken via:website, telefoonnummer: 0345-785449 of info@koskinderfysio.nl

Mag ik uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraag ik u hierover direct contact met mij op te nemen. Komen wij er samen niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van dit Privacy protocol nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met mij op!

Contactgegevens

Kos Kinderfysiotherapie
De Panoven 25
4191GW Geldermalsen

0345-785449
info@koskinderfysio.nl