Algemene voorwaarden Fysiotherapie West Betuwe en Fit Betuwe

De duur van Sporten en (medische) Fitness is 60 minuten.
Afzeggen: Niet of niet tijdig (minstens 24 uur van te voren) afgezegde afspraken brengen wij in rekening.
Afwezigheid: Bij ziekte of afwezigheid van de therapeut of sportinstructeur wordt u vroegtijdig afgebeld en plannen wij een nieuw sportmoment in.

Indien u een abonnement heeft afgesloten om te trainen en te sporten bij Fysiotherapie West Betuwe en/of Fit Betuwe, gaat u automatisch akkoord met de algemene voorwaarden, zoals hieronder beschreven.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle sport en trainingsactiviteiten c.q. diensten.

Artikel 1. Aard van de overeenkomst.

U heeft een abonnement en daarmee een overeenkomst afgesloten om te trainen en te sporten bij Fysiotherapie West Betuwe en/of Fit Betuwe. De aard van de overeenkomst is dat u de opdracht geeft voor het geven van trainingsadviezen, het samenstellen van uw trainingsprogramma en het begeleiden van dit programma.

Artikel 2: Over sporten, training en de mogelijke risico’s.

Sporten en trainen bij Fysiotherapie West Betuwe en/of Fit Betuwe valt onder een betaald trainingsprogramma, waarin u persoonlijk in small group vorm wordt begeleid om uw trainingsdoelen te behalen. In veel gevallen, kent het programma een sterke component van fysieke inspanning. U als klant bepaalt altijd zelf in welke mate u een fysieke inspanning wilt aangaan. U geeft hierbij altijd aan zelf verantwoordelijk te zijn voor uw eigen inspanningen. U bent zich ervan bewust dat u bij iedere inspanning, waar en in welke aard dan ook, risico’s loopt. U neemt deze risico’s in volle bewust zijn.

Artikel 3: Aansprakelijkheid.

Het is bij u bekend dat u zich heeft ingeschreven voor een programma met inspannende fysieke activiteiten, met inbegrip en gebruik makend van gewicht-en sportmaterialen en het gebruik van diverse conditie- en trainingsapparatuur en -installaties die zijn ontworpen, aangeboden, aanbevolen en/of gecontroleerd door de Fysiotherapeut of Personal Trainer/Sportinstructeur, waarmee u deze overeenkomst heeft afgesloten.

U bevestigt hierbij dat u in een voldoende lichamelijke conditie verkeert en dat u niet aan een zodanige aandoening lijdt die uw deelname aan dit programma zou beperken. U bent zelf verantwoordelijk voor het inwinnen, opvolgen en informeren van de Fysiotherapeut en Personal Trainer/Sportinstructeur van medisch advies m.b.t. medische indicaties of medicatie. Medisch advies kunt u desgewenst nog inwinnen bij u eigen (behandelend) arts. Daarbij bent u altijd zelf verantwoordelijk voor eventuele blessures. Zij zullen adviezen geven, maar u bent niet verplicht deze op te volgen.

De Fysiotherapeut en Personal Trainer/Sportinstructeur verklaart uiterst zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om te gaan, volgens de privacy en AVG wetgeving.

Fysiotherapie West Betuwe en Fit Betuwe en daarbij alle aangesloten samenwerkende werknemers/collega’s zijn niet aansprakelijk wanneer tijdens een training of andere activiteit, door welke oorzaak ook, op enigerlei wijze aan de deelnemer en/of derden toebehorende zaken verloren gaan.

Artikel 5: Annuleringen, no show of te laat komen

Afmelden voor het sporten en de trainingen die zijn gereserveerd zijn bindend. U erkent dat de afspraken zijn gereserveerd en dat annuleringen tot 24 uur van te voren kunnen worden afgemeld via de trainin app. Bij annulering binnen 24 uur behouden wij het recht voor de kosten van de training in rekening te brengen. U begrijpt dat u geen terugbetaling ontvangt voor gemiste afspraken. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om uw geplande trainingen bij te wonen, zoals gepland en gereserveerd.

U begrijpt dat de afspraken exact op het geplande tijdstip en plaats zullen beginnen en eindigen en u erkent dat vertragingen bij het starten van een geplande afspraak geen reden zullen zijn om de geleverde service uit te breiden buiten de resterende duur van de geplande tijd. U begrijpt dat uw training zal worden geannuleerd indien u meer dan 15 minuten te laat bent en dat deze training volledig zal moeten worden voldaan. U erkent dat een vertraging van een geplande training de trainingsstatus niet kan wijzigen naar een andere status dan een volledige training. U begrijpt dat er geen halve trainingen kunnen zijn vanwege enige vertragingen.

Artikel 6: Gedragsregels bij deelname aan de training

Zonder onze voorafgaande toestemming mogen (trainings-)afspraken of een onderdeel van de (trainings-) afspraken niet worden gevolgd door anderen dan degene die zich bij de Fysiotherapeut of Personal Trainer/Sportinstructeur heeft ingeschreven voor desbetreffende afspraken. De deelnemer zal steeds tijdig voor aanvang van de (trainings-)afspraak aanwezig zijn en zal de aanwijzingen van de Fysiotherapeut of Personal Trainer/Sportinstructeur opvolgen. De deelnemer zal zich houden aan de zo nodige hygiëne, kleding- en schoeisel voorschriften.

Artikel 7: Richtlijnen behandelen

Tijdens de training kan er ter ondersteuning hands-on begeleiding plaatsvinden. Dit zal ten alle tijden zorgvuldig en vertrouwelijk gedaan worden in overleg en volgens de richtlijnen van behandelen.

Artikel 8: Klachten

Indien de deelnemer een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan Fysiotherapie West Betuwe en/of Fit Betuwe. De klager moet binnen vijf werkdagen adequaat antwoord krijgen. Indien een klacht gegrond is, zal de behandeling opnieuw verricht worden zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor deelnemer aantoonbaar zinloos is geworden en deelnemer dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien beide partijen niet tot overeenstemming kunnen komen kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

Artikel 9: Overmacht, vakanties en algemene erkende feestdagen

Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen. Tijdens vakanties gaan alle trainingen door, echter kan het wel afwijken van het huidige rooster. Bij overmacht communiceren wij vooraf dat de les of training niet doorgaat. Wij zullen er samen voor zorgen dat er een vervangende les wordt in gepland. Vakanties van de Fysiotherapeut of Personal Trainer/Sportinstructeur worden ruim van tevoren aangekondigd. Op algemene erkende feestdagen gaan de activiteiten niet door.  Zowel de Fysiotherapeut of Personal Trainer/Sportinstructeur alsmede de deelnemer moeten ernaar streven om alle geplande trainingssessies binnen de vastgestelde termijn/periode af te ronden.